25. 04. 2017
   
Písmo

ÚRADNÁ TABUĽA

Úradná tabuľa


17.03.2017:
 Oznámenie OÚ Michalovce o vydaní rozhodnutia o rozšírení činnosti pracoviska OÚ Michalovce v meste Sobrance
 Klientske centrum, Tyršova 12, Sobrance


12.12.2016:
 Odvolanie mimoriadnej situácie

21.09.2016:
pdf_button
 Vyhlásenie mimoriadnej situácie 

04.04.2016:
pdf_button 
Oznámenie o začatí správneho konania - výrub drevín - PARODENT s.r.o., Podhoroď 
pdf_button 
Oznámenie o začatí správneho konania - výrub stromu - Ing. Ján Kostičák, Mieru 61, Sobrance

29.03.2016:
pdf_button Návrh kúpnej zmluvy
pdf_button Výzva na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy
pdf_button Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - "Predaj parcely reg. C KN č. 49/47 - ostatná plocha s výmerou 698 m2, zapísanej na LV č. 416 v k. ú. Sobrance" 

pdf_button Návrh kúpnej zmluvy
pdf_button Výzva na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy
pdf_button Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - "Predaj parcely reg. C KN č. 49/15 - ostatná plocha s výmerou 717 m2, zapísanej na LV č. 416 v k. ú. Sobrance" 

pdf_button Návrh kúpnej zmluvy
pdf_button Výzva na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy
pdf_button Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - "Predaj parcely reg. C KN č. 47/2 - ostatná plocha s výmerou 481 m2, zapísanej na LV č. 416 v k. ú. Sobrance" 

17.03.2016:
pdf_button Oznámenie o začatí správneho konania - výrub drevín - Slovakia Trend Export - Import, s.r.o., Sobrance
14.03.2016:
pdf_button Oznámenie o začatí správneho konania - výrub stromov - TQT, s.r.o., Vranov n/Topľou
12.02.2016:
pdf_button Oznámenie o začatí správneho konania - výrub stromov - Bohuš Zoľák
25.01.2016:
pdf_button Daň za psa zaplatená k 31.12.2015
22.01.2016:
pdf_button Oznámenie o začatí správneho konania - výrub drevín - Ing. Ján Kostičák


16.12.2015:
pdf_button Informácia o Oznámení o strategickom dokumente
pdf_button Oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK na roky 2016 - 2022"

07.12.2015:
pdf_button Situácia
pdf_button Oznámenie verejnou vyhláškou - VSD - úprava vedenia a skvalitnenie napäťových pomerov siete v k. ú. Sobrance 

25.11.2015:
pdf_button Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe - GENERAL FACTORING, a.s. 

21.10.2015:
pdf_button Oznámenie o začatí správneho konania - výrub stromov Arriva Michalovce, a.s.

06.07.2015:
pdf_button Výzva na vrátenie diaľkových ovládačov

04.05.2015:
pdf_button
 Oznámenie verejnou vyhláškou - Sobrance, Nám. slobody - úprava NN káblov z MTR 19, pre bloky A, B

29.04.2015:
pdf_button 
 Oznámenie o strategickom dokumente "Regionálna integrovaná územná stratégia KSK"

21.04.2015:
pdf_button Oznámenie verejnou vyhláškou - Sobrance, časť Komárovce - úprava NN vývodou z TS1 a TS2

15.04.2015: 
pdf_button Výberové konanie na pracovníkov komunitného centra

13.04.2015:
pdf_button Výberové konanie - terénny sociálny pracovník 

11.03.2015:
pdf_button
 Výberové konanie - terénny sociálny pracovník


15.10.2014:
pdf_button
 Výberové konanie - riaditeľ Základnej školy, Komenského 6, Sobrance

14.10.2014:
pdf_button Výberové konanie - terénny sociálny pracovník

10.07.2014:
pdf_button 
Sobranský jarmok 2014 - Umiestnenie stánkov
pdf_button Sobranský jarmok 2014 - Cenník
pdf_button Sobranský jarmok 2014 - Organizačné pokyny

25.06.2014:
pdf_button 
Ponuka nebytových priestorov na prenájom

03.06.2014:
pdf_button 
Záverečný účet Mesta Sobrance za rok 2013
pdf_button Plnenie programového rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2013
pdf_button Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2013

15.05.2014:
pdf_button  
Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ
pdf_button  Výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ
pdf_button  Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZUŠ

12.05.2014:

pdf_button Prenájom majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - časť parcely CKN číslo 623/1 v k.ú. Sobrance o výmere 4m2 pre Rímskokatolícku cirkev, fárnosť Sobrance

07.01.2014:
pdf_button
 Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže - Prenájom komína - kotolňa K4 Sobrance
pdf_button Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov
pdf_button Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov

 

20.12.2013:
pdf_button 
Prehľad pripravovaných kultúrnospoločenských podujatí v meste Sobrance v roku 2014 
09.08.2013:
pdf_button Prenájom majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - nebytové priestory v budove bývalej polikliniky na ul. Kpt. Nálepku č. 1 v Sobranciach
pdf_button Prenájom majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa časť parcely C - KN č.414/1

04.07.2013:
pdf_button
Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže - Predaj parciel C KN č. 483/268 až C KN č. 483/278 v k. ú. Sobrance, Tyršova ul. za blokom C  
pdf_button 
Výzva na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy
pdf_button 
Návrh kúpnej zmluvy

pdf_button 
Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže - Predaj parcely C KN č. 572/25 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m 2 vo dvore bytového domu na ul. Kpt. Nálepku 276/3 cv Sobranciach
pdf_button Výzva na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy 
pdf_button 
Návrh kúpnej zmluvy

27.06.2013:
pdf_button 
Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže - Prenájom nebytových priestorov v Dome služieb v Sobranciach 
pdf_button 
Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov
pdf_button 
Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov 

pdf_button 
Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže - Predaj parciel a budovy kotolne K3 
pdf_button 
Výzva na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy
pdf_button Návrh kúpnej zmluvy 

10.06.2013
pdf_button
Návrh VZN č. .../2013 o ochrane životného prostredia
pdf_button Návrh VZN č. .../2013 o odpadoch

14.02.2013:
pdf_button Rozhodnutie OÚ ŽP Michalovce, SP Sobrance - zriadenie bitúnku

12.02.2013:

pdf_button Znenie súťažných podmienok
pdf_button Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže - predaj parciel v k. ú. Sobrance

pdf_button Vzor súťažného návrhu zmluvy
pdf_button Znenie súťažných podmienok
pdf_button Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže - predaj parciel v k.ú. Sobrance 

pdf_button Výberové konanie na pozíciu terénny sociálny pracovník 

pdf_button Vzor súťažného návrhu zmluvy
pdf_button Znenie súťažných podmienok 
pdf_button Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže - prenájom nebytových priestorov na Tyršovej ul. 287 v Sobranciach

pdf_button Zoznam neplatiteľov daní a poplatkov k 31.12.2012 
pdf_button Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Sobrance na I. polrok 2013 
pdf_button Návrh VZN Mesta Sobrance č. .../2012, ktorým sa mení VZN Mesta Sobrance č. 6/2007 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
pdf_button Návrh VZN Mesta Sobrance č. .../2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
pdf_button Návrh VZN Mesta Sobrance č. .../2012 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v meste Sobrance
pdf_button Návrh VZN Mesta Sobrance č. .../2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Sobrance na rok 2013 
pdf_button Zámer odpredať majetok Mesta Sobrance - byt č. 2 na Nám. slobody č. 585/10, Sobrance
alt Zoznam platiteľov za psa k 15. 10. 2012

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta