25. 05. 2017
   
Písmo

Uznesenia

Uznesenia mestského zastupiteľstva 2017

 

27.03.2017:
 Uznesenie č. 47 - Informácia primátora mesta o zmene organizačnej štruktúry MsÚ Sobrance
 Uznesenie č. 46 - Rôzne - Dotácie
 Uznesenie č. 45 - Rôzne - Informácia o výsledku verejnej obchodnej súťaže
 Uznesenie č. 44 - Rôzne - Prevod vlastníctva - žiadosť na SPF
 Uznesenie č. 43 - Rôzne - Prenájom pozemku - FÚRA, s.r.o.
 Uznesenie č. 42 - Rôzne - Informácia 
 Uznesenie č. 41 - Rôzne - Prenájom majetku - SMŠ ELBA, Kpt. Nálepku č. 2, Sobrance
 Uznesenie č. 40 - Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016
 Uznesenie č. 39 - Informatívna správa z kontrol vykonaných hlavným kontrolórom mesta
 Uznesenie č. 38 - Návrh na predlženie nájomných zmlúv na prenájom nájomných bytov nižšieho štandardu na ul. Michalovskej v Sobranciach
 Uznesenie č. 37 - Schválenie zápisov do kroniky mesta za rok 2016
 Uznesenie č. 36 - Návrh na vypísanie verejnej obchodnej súťaže - prenájom Bufetu Mestského kúpaliska Sobrance
 Uznesenie č. 35 - Zverejnenie zámeru prenajať OZ Pre LOGOS nebytové priestory v Dome služieb na ul. Michalovskej
 Uznesenie č. 34 - Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre umiestnenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky
 Uznesenie č. 33 - Predloženie žiadosti o NFP z Operačného programu Ľudské zdroje zameraného na vybudovanie resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu
 Uznesenie č. 32 - Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie v roku 2017 v zmysle výnosu MF SR z 9.12.2005 č. 26825/2005-441 o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MF SR na projekt: "Modernizácia zasadacej miestnosti poslancov MsZ v Sobranciach a kancelárie primátora mesta"
 Uznesenie č. 31 - Zmena rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2017 - č. 1
 Uznesenie č. 30 - Kontrola plnenia uznesení MsZ 

23.02.2017:
 Uznesenie č. 29 - Rôzne - Dotácie
 Uznesenie č. 28 - Rôzne - Prenájom priestorov - Žiadosť Tenisového klubu Sobrance
 Uznesenie č. 27 - Rôzne - Prenájom priestorov - Žiadosť Daniely Dlužanskej
 Uznesenie č. 26 - Rôzne - Prenájom priestorov - Žiadosť Mgr. Tatiany Dankovej
 Uznesenie č. 25 - Návrh VZN Mesta Sobrance o určení školských obvodov v meste Sobrance a o spoločnom školskom obvode
 Uznesenie č. 24 - Návrh na udelenie ocenení KSK 
 Uznesenie č. 23 - Dátum konania Sv. Huberta v roku 2017
 Uznesenie č. 22 - Dátum a miesto konania Sobranského jarmoku 2017
 Uznesenie č. 21 - Prehľad kultúrnych akcií v meste Sobrance na rok 2017 a vyhodnotenie Plesu Sobrančanov
 Uznesenie č. 20 - Zmena člena redakčnej rady
 Uznesenie č. 19 - Zmena člena komisie MsZ
 Uznesenie č. 18 - Návrh zmeny organizačného poriadku a organizačnej štruktúry Technických služieb mesta Sobrance
 Uznesenie č. 17 - Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z MV SR, Operačného programu Ľudské zdroje zameraného na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných marginalizovaných rómskych komunít na projekt: "Výdajňa pitnej vody v rómskej osade na ulici Michalovská v Sobranciach"
 Uznesenie č. 16 - Žiadosť na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v ZŠ na projekt: "Fyzikálna učebňa a Biologická/chemická učebňa ZŠ Komenského 12, Sobrance"
 Uznesenie č. 15 - Žiadosť na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných  učební rôzneho druhu v ZŠ na projekt: "Polytechnická učebňa a knižnica ZŠ Komenského 6, Sobrance"
 Uznesenie č. 14 - Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2017 na činnosť C4: "Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Sobrance"
 Uznesenie č. 13 - Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Ľudské zdroje zameraného na výstavbu komunitných centier v oblastiach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít na projekt "Komunitné centrum Sobrance"
 Uznesenie č. 12 - Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Sobrance 2017 - 2022
 Uznesenie č. 11 - Kontrola plnenia uznesení MsZ  

13.02.2017:
 Uznesenie č. 10 - Rôzne - uzatvorenie budúcej Zmluvy o zriadení vecného bremena
 Uznesenie č. 9 - Rôzne - nájom priestorov - Žiadosť Jána Pačuta, Krčava 71
 Uznesenie č. 8 - Rôzne - nájom priestorov - Žiadosť spoločnosti MYGG s.r.o. Ruskovce 108
 Uznesenie č. 7 - Rôzne - prenájom majetku - informácia o VOS
 Uznesenie č. 6 - Rôzne - predaj majetku - JUDr. Mária Ozimaničová a manžel Ján, Gagarinova 34, Sobrance
 Uznesenie č. 5 - Rôzne - predaj majetku Ing. Jozef Hreňko, Krčava 122
 Uznesenie č. 4 - Webová stránka Mesta Sobrance
 Uznesenie č. 3 - Zmena rozpočtu Mesta Sobrance 2016 - č. 10 - informácia
 Uznesenie č. 2 - Návrh SZĽH na spoluprácu s Mestom Sobrance v oblasti rozvoja športovej infraštruktúry  
 Uznesenie č. 1 - Kontrola plnenia uznesení 

Sobrance - Ako vybavíte

Sobrance - SOBRANSKÝ MAGAZÍN

Sobrance - Mestské Noviny

Sobrance - Kultúrne podujatia

Sobrance - Nájom priestorov

Sobrance - Zdravotníctvo

Sobrance - Dôležité kontakty

Sobrance - Fotogaléria

Sobrance - Kam v okolí

Sobrance - Mapa mesta